Project Description

Kontinuerlig loggning och övervakning är särkilt viktigt på IVF-kliniker, där används Boomerang med fördel för att logga temperaturer, CO2, O2 eller luftfuktighet i inkubatorer och arbetsplatser. Typiskt används sensorer både för benchtop och stora inkubatorer, temperatursensorer för flytande kväve-tankar (LN2-tank) osv. En översikt ges i denna broschyr.
EN
PL