ICU Scandinavia rekryterar Sten Drakenberg till ny VD

ICU Scandinavia rekryterar Sten Drakenberg till ny VD

Sten Drakenberg kommer närmast från Intramedic AB & AS där han varit VD mellan 2015 och 2021.  Sten börjar den 2 maj 2022. Nuvarande VD Thomas Jonsson fortsätter som ordförande i bolaget.

Med över 15 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom området för medicinsk teknik på både globala företag som GE Healthcare och Dräger Medical som på mindre företag som Intramedic har Sten skaffat sig flera års kunskap och erfarenhet. 

-” Med ett arbetssätt och den entreprenörsanda som personifierar Sten i kombination med affärssinne och ett bra ledarskap tillför vi nu ny kompetens och förstärkning av bolagets ledning. I rollen som VD kommer Sten ha en nyckelroll i arbetet med att öka tillväxttakten och stärka marknadsaktiviteterna”, säger ICU Scandinavias nuvarande VD och kommande ordförande Thomas Jonsson. 

-” Det är med glädje och stor entusiasm jag tar mig an uppgiften som VD för ICU Scandinavia. Jag ser fram emot att tillsammans med företagets alla medarbetare fortsätta vara marknadsledande och vidare utveckla både produkt och organisationen på området för automatisk temperaturövervakning”, säger Sten Drakenberg

ICU Scandinavia AB är ett privatägt företag verksamma inom områden såsom loggning, övervakning och kvalitetssäkring. Vi säljer automatiska system för kvalitetssäkring i laboratorier, kyllagring och mat säkerhet som uppfyller regulatoriska krav på loggning och dokumentation. Antal kunder som använder Boomerang och CoolGuard för kvalitetssäkring ökar ständigt och idag används våra system över hela världen. Vi har kunder i Danmark, Finland, Indien, Italien, Kina, Norge, Polen, Saudiarabien, Schweiz, Spanien, Sverige, Turkiet, Tyskland, Storbritannien och Österrike. Idag har vi mer än 40 000 mätpunkter fördelat på ca 1000 kunder.

ICU Scandinavia is recruiting Sten Drakenberg as the new CEO

Sten Drakenberg comes most recently from Intramedic AB & AS, where he was CEO between 2015 and 2021. Sten will start on May 2, 2022. The current CEO Thomas Jonsson will continue as chairman of the company.
With over 15 years of experience in sales and marketing in the field of medical technology at both global companies such as GE Healthcare and Dräger Medical and at smaller companies such as Intramedic, Sten has gained several years of knowledge and experience.

– “Sten’s way of working and the entrepreneurial spirit that personifies Sten in combination with business acumen and good leadership, we are now adding new skills and strengthening the company’s management. Being our new CEO, Sten will have a key role in the work of increasing the growth rate and strengthening the marketing activities “, says ICU Scandinavia’s current CEO and future chairman Thomas Jonsson.

– “It is with joy and great enthusiasm that I take on the task as CEO of ICU Scandinavia. I look forward to continuing to be a market leader together with all the company’s employees and further develop both the product and the organization in the field of automatic temperature monitoring “, says Sten Drakenberg

ICU Scandinavia AB is a privately owned company active in areas such as logging, monitoring and quality assurance. We sell automatic systems for quality assurance in laboratories, cold storage and food safety that meet regulatory requirements for logging and documentation.
The number of customers who use Boomerang and CoolGuard for quality assurance is constantly increasing and today our systems are used all over the world. We have customers in Denmark, Finland, India, Italy, China, Norway, Poland, Saudi Arabia, Switzerland, Spain, Sweden, Turkey, Germany, the United Kingdom and Austria. Today, we have more than 40,000 measuring points distributed among about 1,000 customers.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.